Jesteś tutaj

Akty prawne

Uwaga! Wszystkie akty prawne dotyczące gabinetów stomatologicznych (na dole tej strony) utraciły moc z dniem wejścia w życie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą. (Zobacz rozporządzenie PDF)


Jedynie §38 rozporządzenia odnosi się do użycia N2O.


§38 W salach operacyjnych oraz innych pomieszczeniach, w których podtlenek azotu jest stosowany do znieczulenia, nawiew powietrza odbywa się górą, a wyciąg powietrza w 20% górą i w 80% dołem i zapewnia nadciśnienie w stosunku do korytarza; rozmieszczenie punktów nawiewu nie może powodować przepływu powietrza od strony głowy pacjenta przez pole operacyjne.

I tu jest kwestia interpretacji - jeżeli podetlenek azotu jest stosowany do sedacji wziewnej, a nie znieczulenia, to wykonanie wentylacji mechanicznej nie jest konieczne.

 

Fragment odpowiedzi PWIS (decyzja DE ZNS/03509/2014 z dnia 22.12.2014 )  w Warszawie w sprawie zastosowania innej wentylacji do sedacji wziewnej w gabinecie stomatologicznym niż wskazana w §38.

„Poddając wnikliwej analizie zebrany w sprawie materiał dowodowy Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Warszawie ustalił co następuje. Rodzaje postępowania medycznego  - w tym w dziedzinie anestezjologii, określają przepisy rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie standardów postępowania medycznego w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Dz. U. z 2013 r. poz. 15).

W tak zwanym „katalogu znaczeń", umieszczonym w § 2 ww. rozporządzenia- odpowiednio punkt 2 i punkt  8,  następuje wyłączenie sedacji z grupy znieczuleń, poprzez wprowadzenie następujących pojęć:

1. anestezja - wykonywanie  znieczulenia ogólnego lub regionalnego  do zabiegów operacyjnych oraz do celów diagnostycznych lub leczniczych;

2. sedacja  działanie  mające na celu zniesienie niepokoju, strachu  oraz wywołanie  uspokojenia pacjenta.

Stosownie do § 38 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. z 2012 r. poz. 739), w salach operacyjnych oraz w innych pomieszczeniach, w których podtlenek azotu jest stosowany do znieczulenia, nawiew powietrza odbywa się górą, a wyciąg powietrza w 20% górą i w 80% dołem i zapewnia nadciśnienie w stosunku korytarza; rozmieszczenie punktów nawiewu nie może powodować przepływu powietrza od strony głowy pacjenta przez pole operacyjne." Treść powyższego zapisu nie pozostawia wątpliwości co do tego, że określone w nim wymagania dotyczy wyłącznie pomieszczeń wykonywania znieczulenia  ogólnego lub regionalnego, zatem nie odnosi się do pomieszczeń, w których stosowana jest sedacja wziewna.” (koniec cytatu)


 

Akty prawne już nie obowiązujące, które utraciły moc:

  • "W sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia, urządzenia i sprzęt medyczny, służące wykonywaniu indywidualnej praktyki lekarskiej, indywidualnej specjalistycznej praktyki lekarskiej i grupowej praktyki lekarskiej." Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 marca 2000 r - Dz. U. nr.20. poz. 254 

  • "W sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy produkcji i magazynowaniu gazów, napełnianiu zbiorników gazami oraz używaniu i magazynowaniu karbidu - Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23.12.2003 roku (Dz.U. nr 7, poz.59) 

  • "W sprawie standardów postępowania oraz procedur medycznych przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu anestezjologii i intensywnej terapii w zakładach opieki zdrowotnej" - Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 27 lutego 1998 roku.

  • "W sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej" - Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22.06.2005 - Dz.U. nr 116 poz.985

Nie ma więc konieczności posiadania w gabinecie monitora EKG i laryngoskopu